1º Kyu - Castanho

KIHON - TSUKI - KERI - UKE - USHI - ATE WAZA

1 - Soto Uke Chudan - Gyaku Gedan Barai (Juzuki.Dachi)

2 - Kette Junzuki Chudan

3 - Kette Junzuki No Tsukomi

4 - Kette Gyakuzuki Chudan

5 - Kette Gyakuzuki No Tsukomi

6 - Tobikomizuki  

7 - Nagashizuki Jodan

8 - Mawashigeri Jodan 

9 - Ushirogeri Chudan

10 - Surikomi Sokuto Jodan

RENRAKU WAZA

1 - Tsugi Ashi Tobikomizuki Jodan - Gyakuzuki Chudan / Surikomi Maegeri Chudan - Nagashizuki

Jodan - Gyakuzuki Chudan

2 - Yoriashi Gyakuzuki Jodan / Ayumiashi Gyakuzuki Chudan / Tsugi Ashibarai / Ushirogeri

Chudan - Gyakuzuki Chudan

                   SANBON KUMITE                                       OHYOS KUMITE

                        Jodan Uke Nº.1 (Ipponme)                                                    Ohyo Nº.5 (Gohonme)

                      Jodan Uke Nº.3 (Sanbonme)                                                Ohyo Nº.7 (Nanahonme)

                         Maegeri Nº.1 (Ipponme)                                                    Ohyo Nº.8 (Happonme)

                       Maegeri Nº.6 (Ropponme) 

                      KIHON KUMITE                                          KUMITE GATA

                                Nº.5 ( Gonhonme)                                                               Nº.1 ( Ipponme )

                                Nº.6 ( Rapponme)

KATA

Seishan + 1 Kata livre à escolha

JYU KUMITE