2º Kyu - Castanho

KIHON - TSUKI - KERI - UKE - USHI - ATE WAZA

1 - Shuto Barai ( Kokutsu Dachi )

2 - Kette Junzuki Chudan

3 - Kette Junzuki No Tsukomi

4 - Kette Gyakuzuki Chudan

5 - Kette Gyakuzuki No Tsukomi

6 - Tobikomizuki Jodan

7 - Nagashizuki Jodan

8 - Surikomi Mawashigeri Jodan

9 - Surikomi Sokuto Jodan 

10 - Ushirogeri Chudan

RENRAKU WAZA

1 - Surikomi Maegeri Chudan - Tobikomizuki / Tsuki-Ashi - Gyakuzuki Chudan

2 - Yoriashi Uraken Jodan - Gyakuzuki Chudan / Surikomi Maegeri Chudan - Nagashizuki Jodan

- Mawashigeri Chudan

UKE (Defesas ) SANBON KUMITE

Soto Uke                                      Jodan Uke Nº.1 ( Ipponme)                                 Maegeri Nº.1 ( Ipponme)

Uchi Uke                                      Jodan Uke Nº.4 ( Yonhonme)                             Maegeri Nº.4 ( Yonhonme)

                      OHYO KUMITE                                       KIHON KUMITE

                                  Nº.1 ( Ipponme)                                                             Nº.1 ( Ipponme)

                                 Nº.2 ( Nihonme)                                                            Nº.2 ( Nihonme)

                                                                                                                      Nº.3 (Sanbonme)

KATA

Naianshi + 2 Pinans por Sorteio

JYU KUMITE