3º Kyu - Castanho

KIHON - TSUKI - KERI - UKE - USHI - ATE WAZA

1 - Kake Uke Jodan - Teisho Uke Chudan (Mahanmi Nekoashi Dachi)

2 - Kette Junzuki Chudan

3 - Kette Junzuki No Tsukomi

4 - Kette Gyakuzuki Chudan

5 - Kette Gyakuzuki No Tsukomi

6 - Tobikomizuki Jodan

7 - Nagashizuki Jodan

8 - Mawashigeri Jodan

9 - Sokuto Chudan

10 - Ushirogeri Chudan

RENRAKU WAZA

1 - Surikomi Sokuto Chudan - Ushirogeri Chudan - Uraken Jodan - Gyaku Haito Jodan

2 - Ayumiashi Tobikomizuki Jodan / Yoriashi Maegeri Chudan / Nidan Geri Jodan - Tate Uraken

Jodan

UKE ( Defesas ) SANBON KUMITE

Soto Uke                                   Jodan Uke Nº.1 ( Ipponme )                                    Maegeri Nº.2 ( Nihonme )

Ushi Uke                                   Jodan Uke Nº.2 ( Sanbonme)                                 Maegeri Nº.5 ( Sanbonme )

               OHYO KUMITE                                                 KIHON KUMITE

                      Nº.3 ( Sanbonme)                                                                         Nº.1 ( Ipponme )

                      Nº.4 ( Yonhonme)                                                                        Nº.4 ( Yonhonme)

KATA

Kushanku + 1 Pinan por Sorteio

JYU KUMITE