6º Kyu - Verde

KIHON - TSUKI - KERI - UKE WAZA - USHI - ATE WAZA

1 - Shuto Uke Jodan ( Mahanmi Nekoashi )

2 - Uraken Jodan

3 - Kette Junzki Chudan

4 - Kette Gyakuzuki Chudan

5 - Tobikomizuki Jodan

6 - Surikomi Mawashigeri Chudan

7 - Surikomi Sokuto Chudan

RENRAKU WAZA

1 - Maegeri Chudan - Sokuto Fumikomi - Uraken Jodan

2 - Surikomi Maegeri Chudan - Sokuto Chudan - Gyakuzuki Chudan

UKE (Defesas ) - SANBON KUMITE

Soto Uke                                         Jodan Uke Nº.1( Ipponme)                               Maegeri Nº.1 (Ipponme)

Ushi Uke                                                                                                                   Maegeri Nº.3 ( Sanbonme)

KATA

Pinan Shodan

Pinan Sandan

JYU KUMITE