Dans - Negros

KIHON OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS DANS

1 - Kake Uke Jodan-Teisho Uke Chudan ( Mahanmi Nekoashi Dachi )

2 - Shotei Uhchi Jodan ( Shikodachi )

3 - Kette Junzuki Chudan

4 - Kette Gyakuzuki Chudan

5 - Junzuki No Tsukomi

6 - Kette Junzuki No Tsukomi

7 - Gyakuzuki No Tsukomi

8 - Kette Gyakuzuki No Tsukomi

9 - Tobikomizuki Jodan

10 - Nagashizuki Jodan

RENRAKUWAZA

1 - Yoriashi Tobikomizuki / Maegeri Tobikomizuki / Tsugiashi Gyakuzuki

Chudan

2 - Tsugi-Ashi Tobikomizuki Jodan - Gyakuzuki Chudan / Surikomi Maegeri

Chudan / Mawashigeri Chudan / Gyaku Haito Jodan


1º. DAN

                SANBON  KUMITE                                        OHYO KUMITE

                        Jodan Nº.1 (Ipponme)                                                               Nº.1 (Ipponme)

                      Maegeri Nº.1 (Ipponme)                                                             Nº.2 (Nihonme)

                  KIHON KUMITE                                            KUMITE GATA

                              Nº.1 (Ipponme )                                                                   Nº.1 ( Ipponme )

                             Nº.2 (Nihonme )

KATA

Kushanku + 2 Katas Pinans a sortear

2º. DAN

                SANBON KUMITE                                         OHYO KUMITE

                       Jodan Nº.2 (Nihonme)                                                             Nº.2 (Nihonme)

                     Maegeri Nº.2 (Nihonme)                                                          Nº.3 (Sanbonme)

                  KIHON KUMITE                                            KUMITE GATA

                           Nº.3 (Sanbonme)                                                                  Nº.1 ( Ipponme )

                           Nº.4 (Yonhonme)                                                                   Nº.2 (Nihonme)

                    TANTO DORI                                                      KATA

              Ude Garame Dori - Nº.1 (Ipponme)                                   Seishan e/ou Chinto + 1 Kata Superior

3º. DAN

                SANBON KUMITE                                         OHYO KUMITE

                      Jodan Nº.3 (Sanbonme)                                                           Nº.3 (Sanbonme)

                     Maegeri Nº.3 (Sanbonme)                                                         Nº.4 (Yonhonme)

                  KIHON KUMITE                                            KUMITE GATA

                           Nº.8 (Happonme)                                                                  Nº.2 (Nihonme)

                            Nº.9 (Kyuhonme)                                                                 Nº.3 (Sanbonme)

                   TANTO DORI                                                        KATA

               Kotenagedori - Nº.2 (Nihonme)                                                Seishan - Chinto - Bassai

                 Ungadori - Nº. 3 (Sanbonme)

4º. DAN

              SANBON KUMITE                                            OHYO KUMITE

                   Jodan Nº.4 (Yonhonme)                                                               Nº.5 (Gohonme)

                  Maegeri Nº.5 (Gohonme)                                                             Nº.6 (Ropponme)

                KIHON KUMITE                                               KUMITE GATA

                        Nº.6 (Ropponme)                                                                     Nº.3 (Sanbonme)

                       Nº.7 (Nanahonme)                                                                     Nº.4 (Yonhonme)

                  TANTO DORI                                                         KATA

              Erinagedori - Nº. 4 (Yonhonme)                                                     Chinto - Bassai - Jion

                  Zudori - Nº 5 ( Gohonme )

5º. DAN

              SANBON KUMITE                                             OHYO KUMITE

                   Jodan Nº.3 (Sanbonme)                                                               Nº.7 (Nanahonme)

                 Maegeri Nº.6 (Ropponme)                                                              Nº.8 (Happonme)

                KIHON KUMITE                                                KUMITE GATA

                         Nº.5 (Gohonme)                                                                       Nº.4 (Yonhonme)

                       Nº.10 (Jyupponme)                                                                     Nº.5 (Gohonme)

                  TANTO DORI                                                          KATA

             Hikitatedori - Nº. 6 (Ropponme)                                                  Seishan - Niseishi - Wanshu

      Hikiotoshinagedori - Nº. 7 (Nanahonme)